42 மில்லியன் முட்டைகளை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி

எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்திற்காக இந்தியாவில் இருந்து முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

இதன்படி எதிர்வரும் பண்டிகைக் காலத்தில் நுகர்வுக்காக 42 மில்லியன் முட்டைகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.