கோப் குழுவிலிருந்து டிலானும் விலகினார்

கோப் குழுவிலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டிலான் பெரேராவும் விலகியுள்ளார்.