ஒருவர் பின் ஒருவராக வெளியேறும் கோப் குழு உறுப்பினர்கள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எஸ்.எம். மரிக்கார் மற்றும் சரித ஹேரத் ஆகியோர் கோப் குழுவிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.